Privacy Policy | Koelinkjuwelier.nl - Juwelier Koelink
 • Voor 15u besteld, zelfde werkdag GRATIS verzonden
 • Al 125 jaar uw vertrouwde juwelier
 • Officieel dealer van vele merken

9.2

  Privacy Policy | Koelinkjuwelier.nl

  Placeholder

  Privacy Policy

  Privacybeleid Juwelier Koelink

  www.koelinkjuwelier.nl


  Over ons privacybeleid
  Juwelier Koelink geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor
  (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van
  onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan
  derden.
  Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van
  Juwelier Koelink. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 15/02/2022, met het publiceren van
  een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens
  over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke
  voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze
  wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met
  betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
  Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u
  vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.
  Over de gegevensverwerking
  Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
  beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.


  Webwinkelsoftware

  Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Lightspeed. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze
  dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Lightspeed heeft toegang tot uw
  gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander
  doel. Lightspeed is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende
  beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en
  een sterk wachtwoordbeleid. Lightspeed maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met
  betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.
  Lightspeed behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de
  dienstverlening verder te verbeteren.


  Webhosting

  Wij nemen webhostingdiensten af van TransIP. TransIP verwerkt
  persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij
  metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. [AANBIEDER] heeft
  passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw
  persoonsgegevens te voorkomen. TransIP is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.


  E-mail en mailinglijsten

  Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen
  doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de
  ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp
  beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk
  maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te
  gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te
  delen.


  Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365. Deze partij heeft
  passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze
  gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer
  vertrouwelijk.


  Payment processors

  Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van
  Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of
  creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
  persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de
  dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
  Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens
  van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw
  gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


  Beoordelingen

  Wij verzamelen reviews via het platform van Trustpilot. Als u een review achterlaat via
  Trustpilot dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Trustpilot deelt
  deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Trustpilot publiceert uw
  naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te
  laten delen wij uw naam en e-mailadres met Trustpilot. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit
  te nodigen om een review achter te laten. Trustpilot heeft passende technische en organisatorische
  maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Trustpilot behoudt zich het recht voor om
  ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan
  Trustpilot toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming
  van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor
  Trustpilot derden inschakelt.


  Verzenden en logistiek

  Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van
  de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam,
  adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het
  uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens
  ook aan deze partijen ter beschikking.


  Facturatie en boekhouden
  Multivers
  Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van
  Multivers. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling.
  Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden
  beschermd verzonden en opgeslagen. Multivers is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens
  vertrouwelijk behandelen. Multivers gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan
  hierboven beschreven.


  Doel van de gegevensverwerking
  Algemeen doel van de verwerking
  Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de
  verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor
  (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw
  verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw
  gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve
  verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst
  tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.


  Automatisch verzamelde gegevens
  Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze
  dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en
  besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
  Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
  In voorkomende gevallen kan Juwelier Koelink op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het
  delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk
  geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt
  daartegen verzetten.


  Bewaartermijnen
  Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u
  aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit
  tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij
  facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke
  termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die
  wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.


  Uw rechten
  Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met
  betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke
  rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen
  afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de
  gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te
  legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek
  administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de
  machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een
  klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een
  verkeerde manier gebruiken.


  Inzagerecht
  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
  daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
  privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
  sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers
  die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben
  opgeslagen.


  Rectificatierecht
  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
  daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon
  voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
  sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


  Recht op beperking van de verwerking
  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
  herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
  privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
  sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet
  langer worden verwerkt.


  Recht op overdraagbaarheid
  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
  daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan
  onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw
  verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens
  over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle
  waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige
  koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.


  Recht van bezwaar en overige rechten
  U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
  door of in opdracht van Juwelier Koelink. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking
  staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of
  kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend
  staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te
  worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u
  van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.


  Cookies

  Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
  Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
  Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze
  gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze
  informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet
  volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en
  overige Google-diensten en producten.
  Cookies van derde partijen
  In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze
  privacyverklaring.


  Wijzigingen in het privacybeleid
  Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest
  recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens
  met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.


  Contactgegevens
  Juwelier Koelink
  Haverstraatpassage 34 7511EX Enschede Nederland T (053) 432-4433 E [email protected]
  Contactpersoon voor privacyzaken
  N. Lambers

  Inloggen

  Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

  vergelijk0

  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »